Τελευταία Νέα

«Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης, διδακτικού έτους 2021-22»

«Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης, διδακτικού έτους 2021-22»

Α. Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης για το διδακτικό έτος 2021-22, πραγματοποιούνται από την 1η έως την 20ή Μαρτίου 2021 . Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(α) του άρθρου 44 του Ν. . 4777/2021 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄/17-02-2021), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.   Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ,σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας και με τα ακριβή στοιχεία του μαθητή , ώστε να αναζητηθεί από την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) μέσω του Πληροφορικού Συστήματος «my school».. Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» θα πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής γι΄αυτό θα πρέπει τα στοιχεία του μαθητή να είναι σωστά γραμμένα ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή
   2.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ .

   3.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου

Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, όσα παιδιά φοιτούν στο διπλανό Νηπιαγωγείο μπορούμε να αναζητήσουμε και να παραλάβουμε τις βεβαιώσεις υπηρεσιακά. Στην περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς υποβάλλουν αίτημα στο Δ/ντή Εκπ/σης αναφερόμενοι στους λόγους μη φοίτησης του μαθητή και εκείνος εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή η αίτηση των γονέων τότε εφαρμόζονται οι κυρώσεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) άρθρο 94,παρ.4,περίπτ.26.

4.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.(Παρακαλούμε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της σελίδας εμβολίων του βιβλιαρίου. Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.005(τ.Α' ΦΕΚ 287).

5.ΑτομικόΔελτίοΥγείας(Α.Δ.Υ.Μ)  
   Απαραίτητο δικαιολογητικό υγείας για την εγγραφή στην Α΄ τάξη ,το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) κατατίθεται το αργότερο έως την 11 Σεπτεμβρίου και έχει (τριετή ισχύ). Καρδιολογική εξέταση είναι απαραίτητη ώστε να βεβαιώσει ο παιδίατρος την ικανότητα άθλησης. Καλό είναι βέβαια προληπτικά, πριν ξεκινήσει το παιδί το σχολείο, πάντα να γίνεται εκτενής έλεγχος σε όραση και ακοή.

Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Ιατρούς (παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις) των οικείων μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ) ή Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιωτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς που δεν έχουν σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία. Σε περιπτώσεις με δυσκολία στην προσβασιμότητα (νησιωτικές, ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές) το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από ιατρό άλλης ειδικότητας.

Τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:                             http://dim-choras.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2021-02-25-05-26-05/2021-02-25-18-03-41
Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις παρ.9 ,10 και 11, του αρ.7, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές

πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. (http://dim-choras.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2021-02-25-05-26-05/2021-02-25-18-19-20 )

1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,

• πολύτεκνοι/ τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,

πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους

 • Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

3.Οι μαθητές που μετακινούνται από χωριά θα συμπληρώσουν ειδική αίτηση για την μετακίνησή τους http://dim-choras.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2021-02-25-05-26-05/2021-02-25-18-28-53 και επίσης εγγραφή στο Ολοήμερο μέχρι τις 14.00 που φεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ( http://dim-choras.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2021-02-25-05-26-05/2021-02-25-18-19-20 ).

Όλα τα α σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας http://dim-choras.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2021-02-25-05-26-05 , (στην κατηγορία Έντυπα Σχολείου). Μπορείτε να τα υποβάλλετε σκαναρισμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας υποβάλλετε και τα πρωτότυπα αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο. Αφού ελεγχθούν θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ελλείψεις. Θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το σχολείο, να τα συμπληρώσετε και να τα υποβάλλεται, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2282022452, καθημερινά , 10.00-12.00 .

Η Διευθύντρια

                                                                                    

                                                                                 Μ. Κορκοδείλου

 

Α.Μ.

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣ ΔΣ                                                                                          Ημερομηνία……………..                                   

                                                                                                            Α.Π.: ……..

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου email

 

Τηλέφωνο

 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο

 

Ημερομηνία γέννησης

 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τόπος

 

Οδός

 

Αριθμός

 

Τ.Κ.

 

 

3. ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

 

Σχολείο φοίτησης

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

 

Σχολείο φοίτησης

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

 

Σχολείο φοίτησης

 

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Υπάρχουν διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή / της μαθήτριας

ΝΑΙ ¨      ΟΧΙ   ¨

 

Ο/Η υπογραφόμενος/η γονέας δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη παρούσα αίτηση είναι αληθή όπως και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω

 

Τόπος και ημερομηνία

…………………………………………………………

Ο/Η Αιτών/ -ούσα

……………………………………………………

Συνημμένα

   ¨ Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ/Παιδαγωγικού κέντρου

   ¨ Αποδεικτικό κατοικίας

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ:

           _____________ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

           _____________Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

           _____________Η ΜΗΤΕΡΑ

    

           _____________ΑΛΛΟΣ

συμπληρώνεται ΜΟΝΟ αν ο κηδεμόνας δεν είναι κάποιος από τους γονείς

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

email

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας: ______________________________________________________
 2. Επάγγελμα πατέρα: __________________________________________________________________
 3. Γραμματικές γνώσεις πατέρα: _________________________________________________________
 4. Επάγγελμα μητέρας: _________________________________________________________________
 5. Γραμματικές γνώσεις μητέρας: _________________________________________________________
 6. Παρακολούθηση Ολοήμερου προγράμματος: …………….……             ΝΑΙ               ΟΧΙ
 7. Παρακολούθηση πρωινής ζώνης:…………………………………………          ΝΑΙ               ΟΧΙ
 8. Είναι ο πατέρας εν ζωή;........................................................ ΝΑΙ               ΟΧΙ
 9. Είναι η μητέρα εν ζωή;.......................................................... ΝΑΙ               ΟΧΙ
 10. Είναι οι γονείς σε διάσταση;................................................. ΝΑΙ               ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, υπάρχει εκκρεμότητα κηδεμονίας;...........................             ΝΑΙ               ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, ποιος έχει την επιμέλεια;..........................................             ΠΑΤΕΡΑΣ           ΜΗΤΕΡΑ

 1. Το παιδί θα φεύγει μόνο του από το σχολείο;........................ ΝΑΙ               ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, ποιος θα το συνοδεύει;.............................................    ________________________________

 1. Έχει το παιδί κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας;...................... ΝΑΙ               ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, περιγράψτε το: ________________________________________________________________

 1. Αν θέλετε προσθέστε οτιδήποτε νομίζετε πως πρέπει να γνωρίζει το σχολείο:

Αναστολή Λειτουργίας των Σχολείων και αύριο Τετάρτη 17/2/21

χιονιαχιονια 2

Διαδικτυακή σύνδεση των μαθητών της Δ’ τάξης του Σχολείου με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Την Τετάρτη 10/2/21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση των μαθητών της Δ’ τάξης με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣ ΤΥΦΛΩΝ και ενημέρωση τους από την κυρία Γεωργία Κυριτσοπούλου, εκπαιδεύτρια στο τμήμα Κινητικότητας-Προσανατολισμού & Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης.
 
Η ενημέρωση αφορούσε την Κυκλοφοριακή Αγωγή των ατόμων με αναπηρία όρασης, με σκοπό την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των βλεπόντων μαθητών για τα άτομα με αναπηρία όρασης αλλά και για τα ανάπηρα άτομα γενικότερα. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πραγματικό ενδιαφέρον, εκφράζοντας απορίες και ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κίνηση αλλά και θέματα καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία όρασης.
 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οπτικής αναπηρίας
κεατ

Θερμές Ευχές

Η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του 10/Θ. Δημοτικού Σχολείου Άνδρου Χώρας σας εύχονται:

Καλές Γιορτές

&

Χαρούμενη Πρωτοχρονιά !

Το 2021 να μας φέρει Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία

και 

να γυρίσουμε γρήγορα στα θρανία μας και στους φίλους μας !

«Διάθεση εκπομπών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τάξη στον δικτυακό τόπο www.edutv.gr»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αξιοποιώντας την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Καθημερινά στις 9 π.μ. από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, οι μαθητές/τριες του Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, προσβάσιμα και στους/στις μαθητές/τριες με προβλήματα ακοής. 

Το πρόγραμμα της εκπομπής «Μαθαίνουμε στο σπίτι» αναρτάται καθημερινά στις διευθύνσεις: https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/ekpaideytiki-tileorasi/ 
www.edutv.gr 
Οι εκπομπές, μετά την προβολή τους, διατίθενται ανά τάξη «κατ’ απαίτηση» (on demand) στον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (www.edutv.gr) στις πιο κάτω διευθύνσεις: Εκπομπές 2020-21 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis
Το πρόγραμμα των μαθημάτων:
Α’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/a-dimotikou-mathainoymeasfaleis 
Β’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/b-dimotikou-mathainoumeasfaleis 
Γ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/c-dimotikou-mathainoumeasfaleis 
Δ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/d-dimotikou-mathainoumeasfaleis 
Ε’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/e-dimotikou-mathainoumeasfaleis 
ΣΤ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-asfaleis/videos/st-dimotikou-mathainoumeasfaleis 
Νοηματική Γλώσσα: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-
asfaleis/videos/mathainoume-asfaleisnoimatiki-glwssa 
Εκπομπές 2019-20 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων:
Α’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/a-dimotikou 
B’ Δημοτικού:
Γ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/c-dimotikou 
Δ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/d-dimotikou 
E’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/e-dimotikou 
ΣΤ’ Δημοτικού: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/st-dimotikou-2 
Νοηματική Γλώσσα: 
http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/videos/mathainoume-sto-spitinoimatiki-glwssa 
 
Π.Ε. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α. 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT